Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulament”), prin prezenta va informam asupra faptului ca ENTREX Services SRL persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Joseph Lister nr. 40, sector 5, Cod unic de înregistrare RO 29540696, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/320/2012, reprezentanta prin d.na Gabriela BUDUREA in calitate de Director General/Administrator (denumita in cele ce urmeaza “ENTREX”), prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor finali in scopul desfasurarii activitatii ENTREX, respectiv furnizarea de energie electrica si/sau gaze naturale.

2. Precizam ca ENTREX 

prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri specifice
pentru executarea unui contract de Furnizare energie electrica si/sau gaze naturale in care Clientii sunt parte, fie pentru pentru efectuarea unor demersuri pre-contractuale la cererea acestora si/sau a unei alte persoane interesate inainte de incheierea unui contract;

 

ð     desfasurarea activitatii ENTREX, respectiv prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicatiilor/serviciilor online, in functie de serviciile de care beneficiaza/poate beneficia fiecare client in parte);

ð     elaborarea si transmiterea de rapoarte catre alte entitati ce isi desfasoara activitatea in domeniul energiei electrice si/sau a gazelor naturale;

ð     transferul datelor cu caracter personal catre alti destinatari exclusiv in scopul ducerii la indeplinire a obiectului contractului in care clientul/potentialul client este parte si/sau in care intentioneaza sa fie parte;

Pentru exprimarea consimtamantului Clientilor si/sau Potentialilor clienti ð     transmiterii de catre ENTREX catre Clienti/Potentialii clienti a unor comunicari care au legatura cu activitatile desfasurate de ENTREX, doar ca urmare a exprimarii acordului/consimtamantului Clientului/Potentialului Client;

ð ducerea la indeplinire a mandatului/imputernicirii acordat(e) de Client/Potentialul client in scopul intermedierii relatiei cu distribuitorul de energie electrica;

Pentru indeplinirea de catre ENTREX a unor obligatii legale; ð     desfasurarea de catre ENTREX a activitatii proprii curente de gestiune economico-financiara, technico-operativa si administrative, respectiv emiterea si incasarea facturilor si informarea Clientilor cu privire la debitele restante;

ð     indeplinirea unor obligatii legale impuse ENTREX  de catre autoritatile statului (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organele de cercetare penala etc.), spre exemplu, dar fara a se limita la obligatiile prevazute de legislatia fiscala, legislatia muncii, lupta anticoruptie, efectuarea operatiunilor contabile, derularea de proceduri de achizitii;

ð     punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti si/sau a altor sentinte/decizii emise de catre instantele judecatoresti si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fara a se limita la: transmiterea de informatii catre politie/parchet/ANRE);

ð     derularea relatiei de colaborare dintre producatorul de energie – transportatorul de energie – furnizorul de energie – distribuitorul de energie;

Pentru protejarea intereselor clientilor si/sau a unei alte persoane fizice; ð     asigurarea continuitatii prestarii serviciului de furnizare a energiei electrice si/sau de gaze in cazul categoriilor de Clienti vulnerabili (spre exemplu, dar fara a se limita la acele persoane fizice a caror sanatate/viata depinde de conectarea anumitor aparate medicale la energia electrica);
Pentru protejarea intereselor legitime urmarite de Operatorul/Procesatorul de date cu caracter personal; ð     desfasurarea de catre ENTREX a activitatii periodice de analiza a perceptiei Clientilor asupra activitatii desfasurate si de identificare a nevoilor acestora, respective a gradului de satisfactie cu privire la serviciile ofertite;

ð     solutionarea sesizarilor si cererilor transmise de Clienti, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, fax, call center, telefon etc.);

ð     recuperarea de creante/colectarea de debite fie in mod direct de catre ENTREX, fie prin intermediul unor persoane autorizate in prealabil in baza unor unor contracte de colaborare/prestare de servicii; Actiunea de incasare a facturilor cat si recuperarea creantelor sunt actiuni conexe si intriseci contractelor in care ENTREX este parte. Asadar, in situatia incasarii facturilor si recuperarii debitelor restante de la clienti/colaboratori, confidentialitatea datelor se va asigura in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

Pentru transmiterea datelor cu caracter personal apartinand Clientului/Potentialului client de catre o alta persoana; ð     ducerea la indeplinire a mandatului/imputernicirii acordat(e) de Client/Potentialul client (spre exemplu, dar fara a se limita la: intermedierea relatiei cu distribuitorul de energie electrica, reprezentarea anumitor interese specifice);

 

 

 1. Datele cu caracter personal prelucrate de ENTREX in contextul descris anterior sunt:
ð     Date cu caracter general, respectiv: ð     Numele si prenumele

ð     Data nasterii

ð     Locul nasterii

ð     Semnatura

ð     Date din actele de stare civila

ð     Adresa domiciliu

ð     Adresa resedinta

ð     Adresa de corespondenta

ð     E-mail personal

ð     E-mail profesional

ð     Nr. telefon personal

ð     Nr. telefon profesional

ð     Situatie economica si financiara

ð     Date bancare

 

ð     Copii ale contractelor de distributie/de furnizare energie/de achizitie/de proiectare/ de executie/ de uz si servitute/ certificate de racordare/ conventii de exploatare/ contracte de elaborare a studiului de solutie/ conventii de exploatare a capacitatilor energetice/ certificate de racordare, precum si anexele/actele aditionale ale acestora

ð     Copii ale notificarilor referitoare la schimbarea furnizorului de energie

ð     Date din mandate/imputerniciri

ð     Copii ale autorizatiilor de construire/demolare, precum si alte asemenea avize emise de autoritatile statului (mediu, primarie, politie, pompieri etc.)

ð     Copii ale titlurilor de proprietate

ð     Poze grup masura energie si/sau alte asemenea instalatii

ð     Date despre bonitatea Clientilor

ð     Alte acte si documente transmise de Clienti

ð     Alte date specifice activitatii de Furnizare/distributie a energiei electrice si/sau a gazelor naturale.

ð    Date referitoare la numere de identificare nationala: ð     Codul numeric personal

ð     Alt cod national de identificare

ð     Seria si numarul actului de identitate

ð     Seria si numarul pasaportului

 

 

Refuzul Clientilor de a transmite catre ENTREX datele cu caracter pesonal si/sau de a permite prelucrarea de catre ENTREX a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestarii serviciului de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale, precum si a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicatiilor/serviciilor online, in functie de serviciile de care beneficiaza/poate beneficia fiecare client in parte).

Mentionam ca datele cu caracter personal solicitate in cadrul contractelor/formularelor utilizate de ENTREX in scopul desfasurarii obiectului principal de activitate sunt stabilite/solicitate/reglementate prin intermediul legislatiei primare si/sau secundare (legi, regulamente, ordonante, hotatari, decizii si ordine emise de autoritatile publice centrale si locale) care reglementeaza prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, inclusiv  intermedierea procesului de racordare la reteua electrica, precum si a altor servicii conexe/similare/corelate pentru realizarea obiectului principal de activitate a ENTREX in conformitate cu dispozitiile si obligatiile prevazute in licenta emisa de ANRE.

 

 1. Datele cu caracter personal mentionate anterior sunt prelucrate strict pe perioada necesara pentru ducerea la indeplinire a scopurilor mentionate anterior. Ulterior, respectiv fie la data incetarii relatiei de colaborare, fie la data ducerii la indeplinire a scopului de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea vor fi arhivate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 1. Datele cu caracter personal mentionate NU fac obiectul unor operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal intemeiat exclusiv pe baza unui proces decisional automatizat si/sau care sa presupuna crearea de profiluri, care produc sau ar putea produce efecte juridice care privesc Clientii sau care sa ii afecteaze pe acestea intr-o masura semnificativa.

 

 1. In conformitate cu prevederile Regulamentului, ENTREX garantează confidențialitatea, disponibilitatea si integritatea datelor cu caracter personal furnizate de Clienti. Obligatia de confidentialitate nu subzistă dacă prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod expres de către Clienti unor terte persoane. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

 

 1. In eventualitatea intervenirii unor situatii care ar putea implica prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Clienti, in alte scopuri decat cele mentionate anterior, ENTREX va transmite in prealabil, inainte de data inceperii unor operatiuni de prelucrare referitoare la alte scopuri secundare, informatii suplimentare referitoare la scopurile secundare.

 

 

 1. Mentionam ca toti Clientii au obligatia de a-si mentine actualizate toate datele cu caracter personal furnizate catre ENTREX. Astfel, ENTREX isi rezerva dreptul ca la perioade succesive de timp, sa recomande sau chiar sa solicite in mod expres reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizate de catre Clienti in scopurile mentionate anterior. Eventualele campanii de reconfirmare a datelor cu caracter personal sunt necesare intrucat, potrivit dispozitilor legale aplicabile, operatorul are obligatia legala de a asigura acuratetea datelor cu caracter personal prelucrate.

 

 1. De asemenea, mentionam ca ENTREX are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal si in scopul

(i) imbunatatirii relatiei cu Clientii, inclusiv organizarea si desfasurarea de sondaje de opinie, precum si

(ii) solutionarea sesizarilor si cererilor transmise de Clienti, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, fax, call center, telefon etc.). Mentionam ca, participarea la sondajele de opinie si/sau alte asemenea studii de piata NU ESTE OBLIGATORIE, selectarea si contactarea participantilor fiind facuta in mod aleatoriu. 

 

 1. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului, va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:

– dreptul de a avea acces la prelucrarea datelor cu caracter personal,

– dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal,

– dreptul de stergerea  datelor cu caracter personal,

– dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal,

– dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal,

– dreptul de a va opune in orice moment operatiunilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal,

– dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat,

– dreptul de a depune o plangere la autoritatea nationala de supraveghere in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personale incalca prevederile Regulamentului,

– dreptul de a va adresa justitiei in cazul in care drepturile dumneavoastra prevazute de Regulament pentru protectia datelor cu caracter personal nu sunt respectate,

– dreptul de a fi informat cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 referitoare la exercitarea drepturilor de care beneficiaza persoanele vizate

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului, precizam ca orice persoana vizata are urmatoarele drepturi atunci cand vine vorba despre prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a obţine, la cerere, de la ENTREX confirmarea faptului că datele în legătura cu persoana acestora sunt sau nu prelucrate de către ENTREX. Astfel, ENTREX are obligatia de a furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

 

DREPTUL DE RECTIFICARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a obţine, la cerere, de la ENTREX rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau incomplete, inclusiv prin transmiterea de catre client a unei declaraţii suplimentare pentru rectificarea datelor cu caracter personal si/sau prin transmiterea unei asemenea declaratii suplimentare de catre client la solicitarea ENTREX, daca este cazul.

                                            

DREPTUL DE STERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a obtine, la cerere, de la ENTREX stergerea datelor cu caracter personal referitoare la persoana acestora atunci cand, cel putin unul dintre urmatoarele motive, intervine:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Clientul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru desfasurarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. Clientul se opune prelucrarii, din motive legate de situatia lor particulara si nu exista alte motive legitime pentru desfasurarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 4. Clientul se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct;
 5. prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament;
 6. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului de date cu caracter personal in temeiul dreptului U.E. sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul de date cu caracter personal;
 7. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite in mod direct unui minor.

De asemenea, in cazul in care ENTREX a transmis datele cu caracter personal catre alti destinatari, ENTREX este obligat sa-i informeze pe acestia asupra faptului ca, clientii au solicitat stergerea datelor cu caracter personal, precum si sa solicite destinatarilor stergerea oricaror trimiteri (linkuri) catre datele respective si/sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date. In vederea transmiterii acestei solicitari catre ceilalti destinatari, ENTREX va tine cont de tehnologia disponibila si de costul implementarii unor asemnea masuri de informare a destinatarilor.

Totusi, cererea clientilor referitoare la de stergere a datelor cu caracter personal nu poate fi pusa in aplicare de catre ENTREX atunci cand operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza ca urmare a constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

 

DREPTUL DE RESTRICTIONARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a obţine, la cerere, restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal atunci cand intervine cel putin una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) Clientii contesta exactitatea datelor, masura de restrictionare a datelor cu caracter personal urmand sa fie aplicata pe toata durata de timp necesara care ii permite operatorului de date cu caracter personal sa verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 6 din Regulament, iar Clientii se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii acestora;
 3. c) ENTREX nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Clientilor in scopul prelucrarii acestora, insa Clientii le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 4. d) Clientii s-au opus desfasurarii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din motive legate de situatia lor particulara, masura de restrictionare a datelor cu caracter personal urmand sa fie aplicata pe toata durata de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale ENTREX prevaleaza asupra drepturilor Clientilor;

De asemenea, in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile mentionate anterior,

 • datele cu caracter personal care fac obiectul restrictionarii pot fi prelucrate numai cu consimtamantul Clientilor sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al U.E. sau al unui stat membru. Restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal nu are in vedere operatiunile de stocare a acestor date;
 • orice Client care a obtinut restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal va fi informat de catre ENTREX inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

 

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a obţine, la cerere, de la ENTREX datele cu caracter personal care ii privesc si pe care acestia le-au furnizat catre ENTREX intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, acestia avand totodata dreptul de a solicita transmiterea acestor date altui operator de date cu caracter personal atunci cand:

 1. a) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ENTREX se bazează pe consimtamantul Clientului;
 2. b) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ENTREX este necesara pentru executarea unui contract in care Clientul este parte sau pentru a face niste demersuri la cererea Clientului inainte de incheierea unui contract;
 3. c) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ENTREX este efectuată prin mijloace automate.

In cazul in care solicitarea Clientului indeplineste una dintre conditiile mentionate anterior si doar atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, Cientul au dreptul de a solicita transmiterea directa a datelor cu caracter personal de la ENTREX la un alt operator de date cu caracter personal.

Potrivit RGPD, Clientii nu pot exercita acest drept atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru indeplinirea unei sarcini executate de catre ENTREX in interes public.

 

 

DREPTUL LA OPOZIŢIE

Clientii au dreptul, la cerere,

(i) de a se opune în orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri,  atunci cand prelucrarea este necesara:

 1. pentru indeplinirea de catre ENTREX a unei sarcini care serveste unui interes public;
 2. in scopul protejarii intereselor legitime urmarite de ENTREX sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
 3. in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu execeptia situatiei in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea de catre ENTREX a unei sarcini din motive de interes public.

In oricare dintre aceste situatii, ENTREX are obligatia de a inceta prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care  ENTREX demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor si libertatilor Clientilor sau ca scopul acestei prelucrari este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 (ii)  de a se opune in orice moment, fara nicio justificare, operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce priveste crearea de profiluri, in masura in care aceasta activitate este legata activitatea respectiva de marketing direct.

 

DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNUI PROCES DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT

Clientii au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe operatiuni de prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice asupra acestora sau care ii pot afecta in mod similar in mod semnificativ.

Totusi, acest drept nu poate fi aplicabil atunci cand decizia:

 1. este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre Clienti si ENTREX, sub conditia existentei unor masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Clientilor, cel putin a dreptului de a obtine interventie umana si de a-si exprima punctul de vedere;
 2. are la baza consimtamantul Clientilor, sub conditia existentei unor masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Clientilor, cel putin a dreptului de a obtine interventie umana si de a-si exprima punctul de vedere;
 3. este autorizata prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul romanesc si doar daca oricare dintre aceste dispozitii legale prevad, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Clientilor;

Categoriile de date cu caracter special nu pot face face obiectul unor asemenea decizii decat daca prelucrarea acestora se intemeiaza pe consimtamantul Clientilor sau prelucrarea este necesara din motive de interes public major si doar daca au fost instituite masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Clientilor.

 

DREPTUL DE A INAINTA O PLANGERE

Clientii au dreptul de inainta o plangere catre autoritatea nationala de supraveghere cu privire la modul de prelucrare a datelor personale de catre ENTREX, în cazul în care acestia considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care ii vizeaza nu respecta dispozitiile RGPD. In acest sens, precizam ca aceasta plangerea poate fi depusa fie la autoritatea de supraveghere din statul in care aveti domiciului/resedinta, fie la autoritatea de supraveghere in care se afla locul de munca, fie la autoritatea de supraveghere din statul in care a avut loc presupusa incalcare a dispozitiilor RGPD.

 

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI

Clientii au dreptul de a se adresa justtiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD care au fost incalcate.

 

DREPTUL DE A FI INFORMAT CU PRIVIRE LA INCALCAREA SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clientii au dreptul de a fi informati, din oficiu si fara intarziere, ori de cate ori apar situatii/cazuri in care incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice.

Totusi, informarea Clientilor nu este necesara in cazul in care cel putin una dintre conditiile de mai jos este indeplinita:

 1. ENTREX a implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate iar acest masuri au fost aplicate in cazul datelor cu caracter personal afectate de incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in special masuri prin care se asigura ca datele cu caracter personal devin neinteligibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze, cum ar fi criptarea;
 2. ENTREX a luat masuri ulterioare prin care se asigura ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice nu mai este susceptibil sa se materializeze;
 3. informarea Clientilor ar implica un efort disproportionat.

Informarea Clientilor cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal se poate face prin transmiterea de mesaje informative (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, intranet, informare mass media) fie catre fiecare Client in parte, fie in mod colectiv, catre un grup mai mare de Clienti.

 

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin transmiterea de catre fiecare persoana vizata in parte sau de catre reprezentantii acesteia a unei cereri scrise, datate si semnate catre ENTREX. In cerere trebuie sa fie mentionata si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica catre care se doreste transmiterea informatiilor solicitate.

Presets Color

Primary
Secondary